انواع پروفیلدر فهرست زیر می توانید لیست قیمت انواع پروفیل را مشاهده کنید:

  • پروفیل
  • پروفیل گالوانیزه
  •  پروفیل صنعتی
  • پروفیل مبلی
  •  پروفیل Z
  • پروفیل آلومینیوم  

"قیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود"
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد"
1400/07/24


"پروفیل 2"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
507
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
508
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
509
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
10*20
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
20*20
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
20*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
30*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*20
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*40
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*80
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
2
6
کارخانه

کیلوگرم


"پروفیل 2.5"

نام
سایز
ضخامت
طول
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
40*40
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*30
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*30
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
100*100
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم

"پروفیل 3 "

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
50*50
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
100*100
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
120*120
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
140*140
3
6
کارخانه

کیلوگرم


"پروفیل 4"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
60*60
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*60
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
120*120
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
140*140
4
6
کارخانه

کیلوگرم


"گالوانیزه 2"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
20*20
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
20*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
30*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*20
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*40
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*30
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*40
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
2
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
2
6
کارخانه

کیلوگرم


"گالوانیزه 2.5"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
30*30
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*20
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
40*40
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*30
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*40
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
100*100
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم


"گالوانیزه 3"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
40*40
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*120
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
3
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
100*100
3
6
کارخانه

کیلوگرم


"گالوانیزه 4"

نام
سایز(mm)
ضخامت(mm)
طول(m)
بارگیری
قیمت
توضیحات
پروفیل
40*40
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
50*50
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*60
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
60*120
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
70*70
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*80
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
80*40
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
90*90
4
6
کارخانه

کیلوگرم
پروفیل
100*100
4
6
کارخانه

کیلوگرمکمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.