لولهدر فهرست زیر می توانید لیست قیمت انواع پروفیل را مشاهده کنید:

  • لوله داربست
  • لوله مانسمان
  • لوله اسپیرال
  • لوله درز مستقیم
  • لوله جدار چاه
  • لوله بدون درز (مانیسمان) سبک
  • لوله گالوانیزه


"قیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود"
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد"
1400/08/08


"داربست تهران"

نام
سایز(INCH)
ضخامت(MM)
حالت(M)
بارگیری
قیمت
توضیحات
لوله داربستی
11.2
2
6
کارخانه

کیلوگرم
لوله داربستی
11.2
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
لوله داربستی
11.2
3
6
کارخانه

کیلوگرم


"داربست اصفهان"

نام
سایز(INCH)
ضخامت(MM)
حالت(M)
بارگیری
قیمت
توضیحات
لوله داربستی
11.2
2
6
کارخانه

کیلوگرم
لوله داربستی
11.2
2.5
6
کارخانه

کیلوگرم
لوله داربستی
11.2
3
6
کارخانه

کیلوگرم


"لوله مانسمان 40"

نام
سایز
رده
برند
قیمت
توضیحات
مانسمان 3.56
11.4
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 3.38
1
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 6.02
4
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 5.16
21.2
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 5.49
3
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 2.87
3.4
40
دقیق کاوه

کیلوگرم
مانسمان 3.68
11.2
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 3.91
2
40
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 2.77
1.2
40
دقیق کاوه

کیلوگرم
لوله مانسمان
21.2
40
اهواز

شاخه
لوله مانسمان
11.2
40
اهواز

شاخه
لوله مانسمان
3
40
اهواز

شاخه
لوله مانسمان
4
40
اهواز

شاخه
لوله مانسمان
5
40
اهواز

شاخه


"لوله مانسمان 80"

نام
سایز
رده
برند
قیمت
توضیحات
مانسمان 8.56
4
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 7.62
3
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 5.54
2
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 5.08
11.2
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 8.08
31.2
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 7.01
21.2
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 4.85
11.4
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 4.55
1
80
دقیق کاوه

شاخه
مانسمان 2.87
3.4
80
چین

شاخه
مانسمان 3.38
1
80
چین

شاخه
مانسمان 3.73
1.2
80
چین

شاخه
مانسمان 4.85
11.4
80
چین

شاخه
مانسمان 5.08
11.2
80
چین

شاخه
مانسمان 5.54
2
80
چین

شاخه
مانسمان 7.01
21.2
80
چین

شاخه
مانسمان 7.62
3
80
چین

شاخه
مانسمان 8.08
31.2
80
چین

شاخه
مانسمان 8.56
4
80
چین

شاخه
مانسمان 9.53
5
80
چین

شاخه
مانسمان 10.97
6
80
چین

شاخه


"لوله مانسمان20"

نام
سایز
رده
برند
قیمت
توضیحات
مانسمان 3.6
3
20
اهواز

کیلوگرم
مانسمان 4.5
5
20
اهواز

کیلوگرم


"لوله مانسمان 40"

نام
سایز
رده
برند
قیمت
توضیحات
مانسمان 6.02
4
40
اهواز

کیلوگرم
مانسمان 5.49
3
40
اهواز

کیلوگرم
مانسمان 3.38
1
40
اهواز

کیلوگرم
مانسمان 5.5
5
40
اهواز

کیلوگرم
مانسمان 6.55
5
40
اهواز

کیلوگرم
لوله مانسمان
1
40
اهواز

کیلوگرم
لوله مانسمان
2
40
اهواز

کیلوگرم
لوله مانسمان
11.4
40
اهواز

کیلوگرم
لوله مانسمان
6
40
اهواز

کیلوگرم


" گالوانیزه صنعتی"

نام
سایز(INCH)
ضخامت
بارگیری
قیمت
توضیحات
لوله گالوانیزه
11.2
3
تهران

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
5
5
تهران

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
4
4
تهران

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3
3
تهران

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
1.2
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3.4
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
1
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
11.2
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
11.4
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
2
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
21.2
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
4
2
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
1.2
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3.4
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
1
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
11.2
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
11.4
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
2
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
21.2
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
4
2.5
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
2
3
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
21.2
3
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
3
3
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
4
3
کارخانه

کیلوگرم/ 6متری
لوله گالوانیزه
11.2
2.5
تهران

کیلوگرم/ 6متری


"گالوانیزه تست آب"

نامسایز (INCH)ضخامتبارگیریقیمتتوضیحات
لوله گالوانیزه
1.2لوله گالوانیزه
3.4لوله گالوانیزه
1لوله گالوانیزه
2لوله گالوانیزه
1.2لوله گالوانیزه
3.4لوله گالوانیزه
1لوله گالوانیزه
11.2لوله گالوانیزه
11.2لوله گالوانیزه
11.4لوله گالوانیزه
11.4لوله گالوانیزه
2لوله گالوانیزه
3لوله گالوانیزه
3لوله گالوانیزه
3لوله گالوانیزه
3لوله گالوانیزه
3لوله گالوانیزه
3

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.