گزیده ای از قسمت نهم:

  • سکوت کر کننده‌ی بازار
  • روند بازار در مقاطع تخت