نبشی و ناودانیقیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/12

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  

"نبشی"


هایپر آهن آرسین
  سایز  
کارخانه
قیمت
توضیحات
3*40*40
اسپیرال
تماس بگیرید
12کیلو
4*40*40
اسپیرال
16.60014.5کیلو
3*50*50
فولاد جاوید بناب
16.80014کیلو (فوق سبک)
4*50*50
صبا فولاد منظومه
16.20019کیلو
6*60*60
صبا فولاد منظومه
16.20034کیلو
شماره تماس: 1463
"نبشی صبا فولاد منظومه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
12.5
-6 متری
50*50*4
کارخانه
18.5
-6 متری
50*50*5
کارخانه
21
-6 متری
60*60*6
کارخانه
32
-6 متری
80*80*8
کارخانه
56
-6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد آرین"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
11
-6 متری
40*40*4
کارخانه
14
-6 متری
50*50*4
کارخانه
19
-6 متری
50*50*5
کارخانه
22
-6 متری
60*60*5
کارخانه
27
-6 متری
60*60*6
کارخانه
32
-6 متری
70*70*5
کارخانه
43
-6 متری
80*80*8
کارخانه
57
-6 متری
100*100*10
کارخانه
88
-6 متری
120*120*12
کارخانه
129
-6 متری
80*80*8
کارخانه
115
-12 متری
90*90*9
کارخانه
146
-12 متری
100*100*10
کارخانه
180
-12 متری
120*120*12
کارخانه
218
-12 متری
130*130*10
کارخانه
283
-12 متری
150*150*15
کارخانه
405
-12 متری
160*160*14
کارخانه
462
-12 متری
شماره تماس 1463


"نبشی ناب تبریز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
11
---6 متری
40*40*3
کارخانه
12
16.9506 متری
40*40*4
کارخانه
15
16.1506 متری
25*25*4
کارخانه
9
16.2006 متری
45*45*3
کارخانه
14
---6 متری
45*45*4
کارخانه
17
17.100
6 متری
45*45*5
کارخانه
20
---6 متری
50*50*3
کارخانه
15
16.2506 متری
50*50*4
کارخانه
21
-12 متری
50*50*5
کارخانه
24
-12 متری
50*50*6
کارخانه
26
-6 متری
60*60*3
کارخانه
18
16.2006 متری
60*60*4
کارخانه
23
---6 متری
70*70*7
کارخانه
44
16.1506 متری
80*80*8
کارخانه
56
---12 متری
100*100*7
کارخانه
64
---12 متری
100*100*10
کارخانه
94
---12 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد کوهپایه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
25*25*2
کارخانه
5
---6 متری
25*25*4
کارخانه
9
16.7606 متری
30*30*2
کارخانه
6
---6 متری
40*40*2
کارخانه
9
---6 متری
40*40*3
کارخانه
12
17.0106 متری
40*40*4
کارخانه
15
16.7706 متری
50*50*4
کارخانه
19
---6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی جاوید بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
10
---6 متری/سبک
40*40*4
کارخانه
12
17.0206 متری/سبک
30*30*5
کارخانه
12
---6 متری/سبک
40*40*5
کارخانه
16
---6 متری/سبک
50*50*5
کارخانه
20
16.2306 متری/سبک
30*30*6
کارخانه
17
---6 متری/سبک
40*40*6
کارخانه
22
---6 متری/سبک
50*50*6
کارخانه
28
---6 متری/سبک
30*30*4
کارخانه
11
---6 متری/سنگین
40*40*4
کارخانه
14
---
6 متری/سنگین
30*30*5
کارخانه
14
---6 متری/سنگین
40*40*5
کارخانه
16
----6 متری/سنگین
50*50*5
کارخانه
18
16.2406 متری/سنگین
شماره تماس 1463


"نبشی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*3
کارخانه
6.5
16.4006 متری
40*40*3
کارخانه
10.5
16.2506 متری
50*50*4
کارخانه
17
16.2506 متری
60*60*5
کارخانه
26
16.250
6 متری
80*80*7
کارخانه
50
16.000
6 متری
30*30*3
کارخانه
8
-6 متری
40*40*4
کارخانه
14
-6 متری
50*50*5
کارخانه
22
-6 متری
60*60*6
کارخانه
32
-6 متری
80*80*8
کارخانه
56
-6 متری
شماره تماس 1463


"ناودانی گرم فلز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
10
انبار

-6 متری
6
کارخانه
28-23
----6 متری
8
کارخانه
39-29
------12-6 متری
10
کارخانه
48-39
------12-6 متری
شماره تماس: 1463


  "ناودانی ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
8
کارخانه

---
10
کارخانه

17.200
12
کارخانه
121
----12 متری
16
کارخانه
171
17.05012 متری
18
کارخانه
205
---12 متری
شماره تماس: 1463
"ناودانی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
6
کارخانه
19
16.5006 متری
8
کارخانه
41-28
16.500
6 متری
10
کارخانه
39
16.500
6 متری
شماره تماس 1463


"صنعتی سنگین استاندارد اروپا"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریوزن kgقیمتتوضیحات
8کارخانه105تماس بگیرید
12 متری
10کارخانه
125تماس بگیرید
12 متری
12کارخانه
160تماس بگیرید
12 متری
14کارخانه
195تماس بگیرید
12 متری
16کارخانه
112-225تماس بگیرید
6-12 متری
18کارخانه
265تماس بگیرید
12 متری
20کارخانه
305تماس بگیرید
12 متری
24کارخانه
520تماس بگیرید
12 متری
30کارخانه
-تماس بگیرید
12 متری
شماره تماس 1463