خم کاری ورق

در مجموعه هایپر آهن امکان انجام تمام خدمات از جمله خم کاری ورق فراهم گردیده است.