برش سرد (گیوتین 6متری/3متری)

در مجموعه هایپر آهن امکان انجام تمام خدمات فراهم گردیده از جمله برش سرد با گیوتن 6متری و 3متری