برش گرم (CNC)

در هایپر آهن امکان انجام تمام خدمات مربوطه از جمله برش گرم با CNC فراهم شده است.